Precision Worm Reducer 3D

Download drawings of precision worm reducer products.

Total 177
Number 감속기 사이즈 / 출력축 타입 출력방향 모터플랜지사이즈 Views
177
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 745
K3(양쪽) MFP 235-200 745
176
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 482
K3(양쪽) MFP 215-180 482
175
YJ125 / F 로봇플랜지타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 509
K2(왼쪽) MFP 215-130 509
174
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 502
K2(왼쪽) MFP 215-130 502
173
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 527
K1(오른쪽) MFP 215-130 527
172
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 570
K3(양쪽) MFP 215-130 570
171
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 423
K2(왼쪽) MFP 215-130 423
170
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 531
K1(오른쪽) MFP 215-130 531
169
YJ125 / F 로봇플랜지타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 502
K1(오른쪽) MFP 200-114.3 502
168
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 586
K3(양쪽) MFP 200-114.3 586
167
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 506
K2(왼쪽) MFP 200-114.3 506
166
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 504
K1(오른쪽) MFP 200-114.3 504
165
YJ125 / C 중공키타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 517
K3(양쪽) MFP 200-114.3 517
164
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 498
K3(양쪽) MFP 200-114.3 498
163
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 558
K2(왼쪽) MFP 200-114.3 558