Precision Worm Reducer 3D

Download drawings of precision worm reducer products.

Total 177
Number 감속기 사이즈 / 출력축 타입 출력방향 모터플랜지사이즈 Views
177
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 228
K3(양쪽) MFP 235-200 228
176
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 128
K3(양쪽) MFP 215-180 128
175
YJ125 / F 로봇플랜지타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 148
K2(왼쪽) MFP 215-130 148
174
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 138
K2(왼쪽) MFP 215-130 138
173
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 136
K1(오른쪽) MFP 215-130 136
172
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 128
K3(양쪽) MFP 215-130 128
171
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 100
K2(왼쪽) MFP 215-130 100
170
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 107
K1(오른쪽) MFP 215-130 107
169
YJ125 / F 로봇플랜지타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 116
K1(오른쪽) MFP 200-114.3 116
168
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 138
K3(양쪽) MFP 200-114.3 138
167
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 130
K2(왼쪽) MFP 200-114.3 130
166
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 124
K1(오른쪽) MFP 200-114.3 124
165
YJ125 / C 중공키타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 131
K3(양쪽) MFP 200-114.3 131
164
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 128
K3(양쪽) MFP 200-114.3 128
163
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 143
K2(왼쪽) MFP 200-114.3 143