Precision Worm Reducer 3D

Download drawings of precision worm reducer products.

Total 177
Number 감속기 사이즈 / 출력축 타입 출력방향 모터플랜지사이즈 Views
177
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 462
K3(양쪽) MFP 235-200 462
176
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 326
K3(양쪽) MFP 215-180 326
175
YJ125 / F 로봇플랜지타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 348
K2(왼쪽) MFP 215-130 348
174
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 312
K2(왼쪽) MFP 215-130 312
173
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 343
K1(오른쪽) MFP 215-130 343
172
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 318
K3(양쪽) MFP 215-130 318
171
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 260
K2(왼쪽) MFP 215-130 260
170
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 297
K1(오른쪽) MFP 215-130 297
169
YJ125 / F 로봇플랜지타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 311
K1(오른쪽) MFP 200-114.3 311
168
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 349
K3(양쪽) MFP 200-114.3 349
167
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 317
K2(왼쪽) MFP 200-114.3 317
166
YJ125 / D 샤프트타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 297
K1(오른쪽) MFP 200-114.3 297
165
YJ125 / C 중공키타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 329
K3(양쪽) MFP 200-114.3 329
164
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 317
K3(양쪽) MFP 200-114.3 317
163
YJ125 / A 파워락타입
영진웜 | 2020.03.02 | Votes 0 | Views 339
K2(왼쪽) MFP 200-114.3 339